top of page

Verslag ALV 12 oktober 2021

In de matig bezochte ALV bij BijRipperda op Den Nul, gaf voorzitter Ans Mensink aan dat het in de geschiedenis van onze vereniging niet eerder is voorgekomen dat we de algemene ledenvergadering in oktober hebben gehouden en al helemaal niet over 2 verenigingsjaren tegelijk.

Een bijzonder welkom was er voor Teun Visser, één van de bestuursleden waarvan afscheid werd genomen. Mies Karrenbeld, ook aftredend, had aangegeven niet aanwezig te kunnen zijn, in verband met verplichtingen elders. Ook was er een welkomstwoord voor erevoorzitter Mans Drosten. Verder werd er mededeling gedaan dat de heer Tjabel Klok op 93-jarige leeftijd was overleden. Tjabel was één van de medeoprichters van ’t Olster Erfgoed in 1988. Hij, als penningmeester, vormde het bestuur met Mans Drosten als voorzitter en Albert Renshof als secretaris. Veel sterkte voor de nabestaanden, namens de vereniging.


In een terugblik op de afgelopen periode van 2 jaren, gaf de voorzitter aan dat het leek alsof de vereniging in de Coronatijd heeft stilgestaan. Maar dat is zeker niet het geval geweest.

De winkel van Kreileman werd verplaatst, een nieuwe inventaris voor de winkel werd gemaakt en de ruimten in het Infocentrum en in het bijgebouw werden aangepast.

Voorbereidingen werden getroffen voor de overgang naar een nieuw digitaal archiefsysteem. Intern vond, binnen het Infocentrum, een verhuizing plaats. Ruimtes werden geruild tussen ’t Olster Erfgoed, Staatsbosbeheer en JP van den Bent.

We hebben meegewerkt aan de Open Monumentendag in 2020 en 2021.

De videogroep had het drukker dan ooit, denk aan het Sinterklaasjournaal, het ondersteunen van digitale bijeenkomsten, films omzetten etc.

Wat niet door kon gaan waren met name onze externe activiteiten en activiteiten, waarbij veel leden aanwezig zijn, zoals: de Nieuwjaarsreceptie, De Open Dag, de Vrijwilligersmiddag, de Jaarmarkt, de Anton Pieckmarkt, lezingen en filmvoorstellingen.


Door de secretaris werd aangegeven dat de nieuwe website van de vereniging online is. Met deze nieuwe website is het streven naar meer actualiteit. Met name de werkgroepen zullen zich t.z.t. uitgebreid presenteren, zodat eenieder kan zien wat ze doen.


Bij de presentatie van zijn jaarverslag gaf de secretaris aan dat ondanks de Coronaperikelen en belemmeringen er toch altijd leden aanwezig zijn op het Infocentrum en daar hun werkzaamheden verrichten.

De Jaarverslagen van de secretaris over 2019 en 2020 zijn op de nieuwe website in te zien en te downloaden.


Volgens de penningmeester staat de vereniging er financieel gezien, goed voor. Een goed eigen vermogen en een sluitende begroting. De Coronacrises heeft geen nadelige invloed gehad op de financiële situatie van de vereniging. Weliswaar minder inkomsten, maar er ook minder kosten.

De Kascommissie (Marten Brascamp en Jan Harmsen) bracht bij monde van Marten Brascamp, op humorvolle wijze het verslag van de Kascommissie. De vergadering verleende vervolgens déchargé aan de penningmeester.

Voor het verenigingsjaar 2022 werden als lid van de Kascommissie benoemd Gerhard Aberson en Jan Harmsen.

Gezien de financiële positie van de vereniging werd door de penningmeester geadviseerd de contributie voor 2021 en 2022 te handhaven op € 22,-. De vergadering stemde hiermee in.


Zoals de voorzitter in haar openingswoord al aangaf wordt er afscheid genomen van Teun Visser en Mies Karrenbeld. Mies was helaas verhinderd.

Mies is 6 jaar bestuurslid geweest en had vanuit het bestuur de functie van coördinator vrijwilligers van het Infocentrum. Onder haar leiding is het Infocentrum verder vormgegeven en is de basis voor het vrijwilligerswerk uitgebouwd. Voorzitter Ans Mensink bedankt haar voor haar inzet voor het Infocentrum gedurende deze jaren en wenste haar al het goede voor de toekomst. De ‘Olster Erfgoed bokaal’ zal nog aan Mies worden overhandigd.


Teun Visser, de nestor in het bestuur, nam na 25 jaar afscheid als bestuurslid.

Afscheid van Teun Visser

Teun, een echte verenigingsman, was altijd bereid te helpen met wat dan ook. Verslaglegging bestuursvergaderingen, materialen wegbrengen en ophalen van de Jaarmarkt, helpen op de Oude Begraafplaats, Tijdschrift bezorgen en als vicevoorzitter de Nieuwjaarsspeech doen! Het einde van het bestuurslidmaatschap, is gelukkig geen einde van de dingen die hij nog wil doen voor de vereniging. Onder applaus werd door Jolande Biljardt de ‘Olster Erfgoed bokaal’ aan Teun aangeboden.


Raymond de Groot, Gé Gijzenij, Jolande Biljardt en Harry van Essen werden wederom voor 3 jaren benoemd. Het bestuur bestaat nu uit 5 bestuursleden en blijven er 2 vacatures bestaan. Wel is het voornemen deze vacatures te vervullen.

In de rondvraag werd een opmerking geplaatst over het dalende ledenbestand. De vergadering was van mening dat de vereniging meer in de publiciteit moet komen. Publiciteit kan zorgen voor meer leden, maar ook voor meer vrijwilligers. Het bestuur neemt e.e.a. mee in de eerstvolgende bestuursvergadering(en) en in het overleg met de werkgroepen.


Nadat voorzitter Ans Mensink de vergadering had gesloten werd eenieder uitgenodigd voor de nazit met een hapje en een drankje.


bottom of page